نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

نظر شما دررابطه با وضعيت کتابهاي موجود در کتابخانه از لحاظ سلامت چيست؟

% رای
100% 1
a. مناسب
0% 0 b. نامناسب

کل آرا : 1

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

منابع کتابخانه را از لحاظ به روز بودن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
100% 1
a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 1

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا تعداد ميزهاي موجود در سالن هاي مطالعه کتابخانه ها مرکزي کافي است؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
100% 1
d. ضعیف

کل آرا : 1