تماس با ما تماس با ما

مسئول کتابخانه: زینت محمدی
تلفن اصلی:05473210483- داخلی 107
آدرس:ایرانشهر-بلواربلوچ معاونت آموزشی ؛پژوهشی وتحقیقات -کتابخانه مرکزی
کدپستی:991478138
ایمیل:LIBRARY@irshums.ac.ir